Algemene Voorwaarden

 Pfizer onderhoudt deze site (de "Site") voor informatieve, educatieve en communicatieve doeleinden. De 
Site kan van tijd tot tijd informatie bevatten over bepaalde ziekten en de behandeling hiervan. In geval van
ziekte wordt u geadviseerd om een arts of specialist te raadplegen. Door gebruik te maken van deze Site
verklaart u de voorwaarden ("Voorwaarden"), zoals hieronder uiteen gezet, zonder enige beperking of
voorbehoud te accepteren. Alvorens de Site te bezoeken, wordt u verzocht deze Voorwaarden aandachtig
door te lezen. Als u van de Site gebruikmaakt, erkent u dat u kennis hebt genomen van onderstaande
voorwaarden, de voorwaarden heeft doorgelezen en akkoord gaat met deze voorwaarden. Indien u niet
bereid bent deze voorwaarden op te volgen, is het niet toegestaan deze Site te bezoeken. Pfizer kan te allen
tijde de voorwaarden herzien en actualiseren. Deze aanpassingen gelden vanaf het moment dat ze op de
Site zijn geplaatst. Al u de Site na een herziening van de voorwaarden bezoekt, betekent dit dat u akkoord
gaat met de nieuwe voorwaarden. 

Gebruik van de Site
Het is eenieder toegestaan vrijelijk door de Site te browsen en materiaal te downloaden van de Site. Het
materiaal van deze website kan gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het in
welke vorm dan ook verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw posten of gebruiken van dit
materiaal voor publieke of commerciële doeleinden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van Pfizer. Alle vermeldingen betreffende copyright en andere eigendommen die in het
gedownloade materiaal voorkomen, moeten intact blijven. Pfizer is copyrighthouder van de gehele Site. Ook
leveranciers en/of de bij haar aangesloten bedrijven kunnen op de Site een bijdrage hebben geleverd,
waarvan zij copyrighthouder zijn. De inhoud van de Site kan niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van Pfizer, behalve als er in deze voorwaarden anders is bepaald. Alle
afbeeldingen van mensen of locaties op de Site zijn óf het eigendom van Pfizer óf worden met toestemming
door Pfizer gebruikt. Het is verboden deze afbeeldingen over te nemen. Onrechtmatig gebruik van de
betreffende afbeeldingen kan een schending betekenen van het copyright, handelsmerk, het recht op privacy,
alsook van wetgeving en regelgeving betreffende telecommunicatie.
 
Beperkte toegang
De toegang tot andere plekken of de poging om overige informatie te verkrijgen, opgeslagen op het Pfizercomputersysteem,
is verboden, tenzij dit uitdrukkelijk door Pfizer is toegestaan. U gaat akkoord dat u
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Pfizer geen gebruik kunt maken van robots, spiders,
automatische of handgestuurde processen of apparaten waardoor u kunt "screen scrapen", "monitor minen"
of andere technieken waardoor u Webpagina's of de inhoud van Webpagina's kunt kopiëren. E-mail adressen
te vinden op deze site mogen niet gebruikt worden voor het versturen van ongewenste mail (''spam"). U
gaat akkoord dat u geen gebruikmaakt van apparaten, software of procedures waarmee u de werking van de
Site kunt verstoren. U gaat akkoord dat u niet een onnodige en onevenredig zware last op de infrastructuur
van Pfizer legt. Er mag op geen enkele wijze gebruik worden gemaakt van beeldtechnieken voor het
insluiten van handelsmerken, logo's, handelsnamen of andere eigendomsinformatie, waaronder afbeeldingen,
beelden, inhoud of lay-out/design op een website van Pfizer zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Pfizer.
 
Toekomstgerichte informatie
De Site bevat toekomstgerichte informatie waaraan risico's en onzekerheden zijn verbonden. Hierdoor
kunnen behaalde resultaten afwijken van de voorspelde resultaten, inclusief de risico's die beschreven
worden in de rapporten die zijn overlegd aan de 'Securities and Exchange Commission' (de "SEC"), inclusief
het meest recente rapport.
 
Tijdigheid van informatie
Pfizer doet te allen tijde haar uiterste best de informatie op de Site up-to-date te houden. Pfizer kan
hiervoor echter geen garantie geven, daar de informatie zo vaak aan verandering onderhevig is. Pfizer IS
VERDER NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR DE BETROUWBAARHEID,
ACCURAATHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, BRUIKBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE OP
DEZE SITE.
 
Privacy Statement
Pfizer respecteert de privacy van haar gebruikers en heeft een Privacy Statement opgesteld waarin de
gebruikersrechten en verantwoordelijkheden staan vermeld omtrent de openbaarmaking van persoonlijke
informatie op de Site. 

Aansprakelijkheid
Het gebruik van de Site is voor eigen risico. Noch Pfizer, noch elke andere partij die betrokken is bij het
creëren, produceren of plaatsen van de Site is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, indirecte of
punitieve schade, of voor gevolgschade ten gevolge van het gebruik van de Site. Hiertoe behoren onder meer
virussen die uw PC kunnen infecteren of andere schade aan uw computersysteem. Pfizer garandeert niet dat
de beschikbare bestanden op de Site bij het downloaden vrij zijn van virussen, worms, Trojan horses of
andere codes met destructieve eigenschappen. Zonder het voorafgaande te beperken wordt het materiaal op
de Site 'AS IS' gepresenteerd, zonder garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald
doel of niet-schending. Houdt u er rekening mee dat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van
geïmpliceerde garanties niet is toegestaan. Hierdoor kan het zijn dat sommige van bovenstaande
uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Stelt u zich op de hoogte van de geldende plaatselijke wetgeving
ten aanzien van beperkende bepalingen inzake uitsluiting van geïmpliceerde garanties.

Vrijwaring
U gaat akkoord Pfizer, haar voorzitters, directeuren, personeel, vertegenwoordigers, leveranciers en derden
vrij te waren en te verdedigen tegen verlies, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten,
voortvloeiende uit de door u begane schending van de Voorwaarden, of andere overtreding van uw kant
(inclusief nalatigheid of wangedrag door u of enig ander persoon die namens u toegang heeft tot de Site).

Vertrouwelijkheid
In overeenstemming met de voorwaarden van onze Privacy Statement, zal al het materiaal dat u op de Site
plaatst via e-mail of op andere wijze, waaronder data, vragen, opmerkingen, suggesties of wat dies meer zij,
als niet-vertrouwelijk en niet-gepatenteerde informatie worden behandeld. Pfizer, of een van de bij haar
aangesloten bedrijven, is gerechtigd dit materiaal voor om het even welk doel te gebruiken, waaronder, maar
niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, publicatie, uitzending, en herplaatsing. Verder zijn Pfizer en
de aangesloten bedrijven vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken die vervat zijn in het materiaal
dat u naar de Site stuurt, te gebruiken voor om het even welk doel, waaronder, maar niet beperkt tot de
ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten.

Handelsmerken
De handelsmerken, logo's en servicemerken (gezamenlijk aangeduid met 'Handelsmerken') die op de Site
staan afgebeeld, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Pfizer en anderen. Ook de
koppen, grafische ontwerpen, iconen en scripts zijn handelsmerken van Pfizer en mogen niet gekopieerd
worden, noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pfizer. U
erkent dat de gebruikte en getoonde Handelsmerken op deze site eigendom zijn en blijven van Pfizer of de
eigenaar van het Handelsmerk. Niets wat op deze Site staat mag zodanig worden geïnterpreteerd dat, bij
implicatie, uitsluiting of op enige andere wijze, een licentie of recht kan worden ontleend betreffende de
Handelsmerken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pfizer of de eigenaar van het
Handelsmerk. Misbruik van de Handelsmerken op de Site, anders dan bepaald in deze Voorwaarden, is strikt
verboden. U wordt gewaarschuwd dat Pfizer op agressieve wijze en in de meest brede zin van de wet haar
intellectuele eigendomsrechten zal verdedigen, o.a. door het zoeken naar strafmaatregelen.

Copyrights
Het is door Pfizer toegestaan teksten, grafieken, geluid, ontwerpen, beelden, tabellen en overige inhoud (de
"Inhoud van Pfizer") op de Site te bekijken. Het materiaal van deze website kan gebruikt worden voor
persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Pfizer kan te allen tijde door middel van een kennisgeving of
zonder kennisgeving dit privilege herroepen voor gegronde of ongegronde redenen. Pfizer en/of haar
leveranciers zijn copyrighthouder van de hele Inhoud van Pfizer, software en andere programma's op de Site
en alle reproducties (collectief "Materiaal"). Dit materiaal staat onder de bescherming van de Amerikaanse
en de wereldwijd geldende copyrightwetten en verdragsbepalingen. Pfizer staat u geen andere vorm van
toegang toe tot de Inhoud van Pfizer als hierboven beschreven. U erkent dat al het andere gebruik van de
Inhoud, waaronder, maar niet beperkt tot reproductie, wijziging, distributie, uitzending, herplaatsing,|
vertoning of uitvoering, niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pfizer.

On-line communicaties
Pfizer kan van tijd tot tijd de discussies, chats, e-mails, uitzendingen, bulletin boards en dergelijke op de
Site monitoren en inspectren. Pfizer is dit echter niet verplicht te doen en kan niet verantwoordelijk of
aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van de Site, noch voor een fout, belastering, weglating,
valsheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid van informatie op de Site.
Pfizer is niet verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid van geposte informatie in
discussies, chats, uitzendingen, bulletin boards en dergelijke op de Site.
 
Uitvoerend beleid
Het is verboden om onwettig, dreigend, lasterlijk, obsceen, opruiend, pornografisch of godslasterlijk
materiaal op de Site te plaatsen, of materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een
crimineel vergrijp zou kunnen worden beschouwd of wettelijke aansprakelijkheid tot gevolg zou kunnen
hebben of anderszins een schending van de wet zou betekenen. Pfizer zal volledige medewerking verlenen
aan politie - of gerechtelijke onderzoeken, indien Pfizer verzocht wordt of bevolen wordt de identiteit te
onthullen van personen die dit soort materiaal op de Site hebben geplaatst.
 
Herziening van mededelingen
Pfizer behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, de mededelingen en het materiaal die op de Site
zijn geplaatst te herzien. Pfizer is ook gerechtigd mededelingen of materiaal te blokkeren of te verwijderen
die als volgt zijn te omschrijven: (a) schadelijk, lasterlijk of obsceen, (b) frauderend of misleidend, (c)
schending van het copyright, handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht van een ander, of (d)
beledigend, verwerpend of anderszins voor Pfizer onaanvaardbaar materiaal.

Redactiebeleid
Pfizer behoudt zich het recht voor te allen tijde materiaal van de Site aan te passen of te verwijderen.

Geen goedkeuring
Sommige links op de Site leiden tot informatiebronnen van servers die niet door Pfizer onderhouden worden
of waarover Pfizer geen controle uitoefent. Om bezoekers van dienst te zijn, hebben wij op onze Sites links
geplaatst naar andere websites. Pfizer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van
niet-Pfizer sites, of voor de mogelijkheid toegang te verkrijgen tot deze websites. Een link naar een andere
website of een aanbeveling voor een product of dienst waarvan de handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of
wat dies meer zij, is genoemd, betekent niet een goedkeuring of aanbeveling door Pfizer. Het gebruikmaken
van de links naar andere niet-site pagina's of andere sites is voor eigen risico en wij wijzen elke vorm van
aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang tot zulke sites van de hand.

Ongeldigheid
Alhoewel deze Site wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle genoemde producten of diensten verkrijgbaar
voor alle personen of in alle geografische plaatsen of rechtsgebieden. Pfizer behoudt het recht voor een
beperking te leggen op de beschikbaarheid van onze producten of diensten aan personen, geografische
plaatsen of rechtsgebieden en/of een beperking op te leggen op de hoeveelheid van producten of diensten
die door ons worden aangeboden. Wij kunnen een aanbod van elk product of dienst die op deze Site staan
vermeld ongeldig verklaren.

Diversen
Deze Voorwaarden, onze Privacy Statement en enig andere overeenkomst die u en Pfizer aangaan met
betrekking tot een bepaald product of dienst van Pfizer, vormen de gehele overeenkomst tussen u en Pfizer
en vervangen alle andere mogelijke schriftelijk of mondelinge overeenkomsten, verklaringen en afspraken. U
kunt deze Voorwaarden niet wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pfizer. Pfizer kan
te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en in de Privacy Statement zonder voorafgaande
kennisgeving aan u. Het is raadzaam deze Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen, want
indien u de Site bezoekt na een wijziging, geeft u automatisch aan akkoord te gaan met deze mogelijk
aangepaste Voorwaarden. Indien is vastgesteld dat een clausule of bepaling van deze Voorwaarden illegaal,
ongeldig of onuitvoerbaar is volgens de geldende of toekomstige wetgeving, dient u te begrijpen dat
uitsluitend deze clausule of bepaling onuitvoerbaar is en dat deze clausule of bepaling geen invloed heeft op
de overige uitvoerbare clausules of bepalingen. Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Site en van de
producten en diensten op de Site, zijn bepaald door de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en door
de wetten van de Staat van New York, ongeacht conflictregels. De kopjes die in deze Voorwaarden zijn
gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en kunnen niet worden gebruikt om de betekenis of
interpretatie van deze Voorwaarden te bepalen. 

2011 Pfizer Consumer Healthcare cv

 

 

110-0909-0910